Animal.

Intresset för att använda Biolight® ökar snabbt inom hästsporten, eftersom inflammatoriska tillstånd är frekvent förekommande, dessutom många gånger förenade med en långdragen läkningsprocess.

Även om inga vetenskapliga kliniska studier har utförts på djur, vågar vi påstå,med tanke på att biofysiken är densamma att behandling med Biolight® ger snarlik effekt på djur som för människor.

För hästar och ryttare
Biolight, ett komplement till andra behandlingsmetoder


Syftet med att behandla med Biolight är inte att ersätta andra framgångsrika behandlingsmetoder. Bäst resultat får man genom att använda Biolight som ett komplement till andra metoder. Den elektromagnetiska strålningen är vid de aktuella våglängderna (färgerna) helt ofarlig och stör inga andra läkningsprocesser men ger ofta ett välbehövligt extra tillskott av energi (=snabbare läkning).

Erfarenheter visar att det finns skador som läker effektivt med enbart Biolightbehandling men det är svårt att på förhand urskilja dessa indikationsområden utan att tillfråga veterinär och utan tillräcklig erfarenhet av att utföra behandlingar med Biolight.

Man bör därför vända sig till veterinär i samband med alla typer av skador där man normalt hade tillfrågat sådan expertis.

Två viktiga faktorer

1. 110 ljusstrålar från en roterande diodplatta förser ett tämligen stort område med elektromagnetisk energi. Jämför detta med ljuset från en enkel stråle.

2. Sammansatta behandlingsprogram är betydligt effektivare än en enstaka våglängd

I dessa två observationer ligger en väsentlig del av förklaringen till att Biolight® leder till en så snabb läkning jämfört med tidigare prövade metoder. Ett mångårigt forsknings- och dokumentationsarbete har gett oss svaren på en hel del frågor kring ljusets läkande effekt även om vi ännu inte vet allt. En del av förklaringen kan ligga i att Biolight utgår från ett helhetsperspektiv.

Kombinerade program

En Biolightbehandling är ett sammansatt program som underlättar läkning. Behandlingen har sex faktorer som utgångspunkt;

1. Dämpning av den inflammatoriska processen

2. Smärtlindring

3. Läkning

4. Prestationsförberedande

5. Borttransport av slaggprodukter

6. Bestrålning av ett stort område

 

Ljusenergin katalyserar läkningen

•  Kombinationer av våglängder och pulsfrekvenser i olika program


•  Instruktioner visar behandlingsprogrammen för specifika skador


•  Varje typisk skada kräver en unik kombination av behandlingsprogram


•  Acute, Follow up, Drainage 1, Energy, Drainage 2, Acupuncture, Wound och Preparation,


•  Varje behandlingsprogram tar mellan 4,5-10 minuter


•  Behandlingsfrekvensen beror på skadans art och omfattning

 

Fördelar med Biolight® vid behandling av hästar

•  Stort område belyses – 110 lysdioder


•  Snabbare läkning och rehabilitering


•  Välbefinnande och prestationsförmåga ökas


•  Behandlingen är lätt att lära och enkel att utföra

 

Erfarenheter från Sverige och Norge

•  Även om forskningen nästan uteslutande har gjorts på människor ökar nu användningen snabbt inom hästsporten.


•  Inom den svenska ridsporteliten använder allt fler Biolight®


•  Sedan ett par år tillbaka har somliga stall utfört egna utvärderingar, dock utan jämförelse med en kontrollgrupp.


•  Trots avsaknaden av kontrollgrupp har man ändå kunnat sluta sig till att Biolight® har en avsevärd positiv effekt på läkningen av flertalet normalt förekommande skador inom sporten.


•  Liknande erfarenheter har gjorts i Norge.